Nghị quyết họp Hội đông trường năm học 2017 - 2018

Thứ năm - 28/12/2017 20:20

PHÒNG GD& ĐT HUYỆN THANH OAI

 TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG

       Số: 01/NQ-HĐT-THMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

(Lần thứ nhất)

Thực hiện chương trình công tác của Hội đồng trường trong năm học 2017– 2018. Hội đồng trường Tiểu học Mỹ Hưng đã họp phiên kỳ họp lần thứ nhất.

Thành phần tham dự: Chủ trì Hội nghị: đ/c Lê Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng trường.Các thành viên trong Hội đồng trường;

          Nội dung phiên họp:

- Nghe Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Các thành viên của Hội đồng trường đóng góp ý kiến và thống nhất kế hoạch nhiệm vụ năm học .

- Thống nhất các khoản thu- chi.

- Thống nhất quy chế khen thưởng.

 - Phân công trách nhiệm cho các đoàn thể trong nhà trường.

Sau khi nghe các ý kiến bổ sung, góp ý của các thành viên trong hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng trường,

QUYẾT NGHỊ:

          Điều I. Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học:

1. Về công tác tư tưởng chính trị:

- 100% cán bộ,viên chức, hợp đồng lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành, của nhà trường. Quy ước nơi cư trú và được bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Nêu cao ý thức xây dựng, giữ gìn tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác, cộng đồng trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm học 2017 - 2018.

- 100% cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động tiếp tục tham gia và hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua của các cấp phát động. Tích cực thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

- 100% cán bộ, viên chức hợp đồng lao động phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua đầu năm.

- 100% cán bộ, viên chức hợp đồng lao động tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng quy chế công khai dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ.

- 100% cán bộ, viên chức hợp đồng lao động tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng tác phong và quy chế chuyên môn của ngành, thực hiện đúng quy tắc ứng xử nơi công sở. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn và thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp huyện. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc học sinh.

* Biểu quyết:  100%.

2. Công tác chuyên môn và công tác thi đua:

*Công tác thi đua:

- Công tác duy trì sĩ số: Chỉ đạo duy trì sĩ số đạt 100% trở lên, duy trì nề nếp học tập, sinh hoạt nội và ngoại khóa.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong các ngày lễ kỉ niệm còn lại trong năm.

- 100% cán bộ,giáo viên, hợp đồng lao động thực hiện viết sáng kiến kinh nghiệm như đã đăng kí đầu năm. Mỗi cán bộ,giáo viên hợp đồng lao động phải đổi mới trong giảng dạy, trong quản lý...

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch của nhà trường để cuối năm tập thể nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu: Tập thể Lao động Tiên tiến.

- Các đoàn thể trong nhà trường tiếp tục làm tốt nhiệm vụ để cuối năm đạt:

+ Chi bộ đạt Trong sạch Vững mạnh.

+ Công đoàn vững mạnh cấp Huyện

+ Trường đạt Cơ quan văn hóa

+ Trường Xanh - Sạch - Đẹp

+ Liên đội mạnh cấp Thành phố

+ Trường đạt VSCĐ

- Tiếp tục phấn đấu để có:

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05d/c

+ Lao động Tiên tiến: 35đ/c

+ GVG cấp huyện: 02 đ/c

* Chuyên môn:

- Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra chuyên môn và thực hiện quy chế chuyên môn.

- Tăng cường chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học ngay từ khâu soạn bài đến khâu lên lớp, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn của tổ, nhóm chuyên môn. Vận dụng nghiêm túc việc sinh hoạt chuyên môn theo quy định.

 - Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, quy định mỗi giáo viên dự giờ đồng nghiệp: 27 tiết/năm học (14 tiết của học kì I, 13 tiết của học kì II).

- Mỗi giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, duy trì sĩ số học sinh đến lớp.

- Tiếp tục mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có. Tự làm ĐDDH phục vụ tốt cho giảng dạy(trong đó cấp trường: 30, cấp Huyện: 01)

Chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành chương trình lớp học đạt 99%

* Biểu quyết: 100%

3. Công tác thư vin:

- Tiếp tục giữ vững danh hiệu Thư viện Tiên Tiến.

- Tiếp tục quản lý tốt trang thiết bị, khai thác sử dụng tối đa thư viện hiện có. Thực hiện kế hoạch thư viện, kế hoạch mượn trả sách đã xây dựng và vệ sinh thư viện thường xuyên. Định kì kiểm tra 2 tháng/lần, có biên bản xác nhận, sửa chữa, bảo dưỡng (nếu có) kèm theo.

4. Công tác kiểm định chất lượng.

- Tiếp tục duy trì công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục tăng cường thu thập minh chứng, thực hiện lộ trình theo kế hoạch đã xây dựng về tự đánh giá và kiểm định chất lượng năm học 2017 - 2018.

5. Thảo luận về dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học 2017-2018:

- Chủ tịch HĐT thông qua dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học 2017-2018.

- Thực hiện công tác thu - chi đúng mục đích, đúng quy định của ngành và đúng theo kế hoạch thu – chi của nhà trường.

- Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

* Biểu quyết: 100%.

6. Quy chế khen thưởng:

Thống nhất thực hiện công tác khen thưởng theo đúng quy chế.

* Biểu quyết: 100%.

Điều II. Trách nhiệm của Nhà trường - Công đoàn, Đoàn, Đội, Viên chức, LĐHĐ.

1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng tổ chuyên môn; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới trong quá trình tổ chức thực hiện các kế hoạch. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ,viên chức hợp đồng lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tổ chức, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách tiền lương, tiền thưởng, quỹ phúc lợi cho cán bộ,viên chức,hợp đồng lao động. Thực hiện công khai tài chính, quỹ phúc lợi trước tập thể đơn vị, tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị hoạt động theo pháp luật và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo Luật Công Đoàn hiện hành. Phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Quy chế dân chủ nhà trường và Nghị quyết Hội nghị cán bộ,viên chức hợp đồng lao động của đơn vị và định ra kế hoạch tiếp tục thực hiện.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn, Đội:

- Tiếp tục phối hợp với BGH nhà trường duy trì phong trào thi đua do cấp trên phát động. Tổ chức các đợt thi đua theo kế hoạch, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao. Cùng Nhà trường quản lý các hoạt động của đơn vị theo điều lệ Công đoàn, Đoàn, Đội. Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức hợp đồng lao động . Phát hiện và kiến nghị với Ban giám hiệu biện pháp giải quyết và thực hiện tốt nội dung nghị quyết hội nghị. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật, chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ,viên chức, hợp đồng lao động . Định kỳ mỗi học kỳ Ban chấp hành công đoàn cùng với Ban giám hiệu kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ,viên chức, hợp đồng lao động và các phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của đơn vị được biết.

3. Trách nhiệm của cán bộ,viên chức, hợp đồng lao động :

Tiếp tục xây dựng sự đoàn kết trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển. Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công. Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn luyện, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung. Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn.

  

THƯ KÍ

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐT

 

 

                                                  

                                

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Bùi Thị Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 297 | lượt tải:93
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây