KH công tác văn thư lưu trữ 2018

Thứ tư - 28/02/2018 03:11

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TH MỸ HƯNG

 

Số:       /KH-THMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc

      

   Mỹ Hưng, ngày  25  tháng  1 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

 
 

 

 

 

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của nhà trường. Trường TH Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ nhằm phát huy hiệu quả của công tác văn thư, giá trị tài liệu lưu trữ của cơ quan. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ.

- Từng bước hoàn thiện công tác văn thư để phục vụ tốt hơn việc chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

- Đảm bảo thực hiện có nề nếp và chất lượng việc hình thành, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đối với đơn vị.

2. Yêu cầu:

Lãnh đạo trường, các tổ chuyên môn và các bộ phận căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện đúng các nội dung, yêu cầu để vận dụng vào tình hình thực tế của đơn vị, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ văn thư, lưu trữ trong năm học theo quy định.

II. CÁC NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư lưu trữ.

a) Nhiệm vụ trọng tâm:

- Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư - lưu trữ cũng như giá trị tài liệu lưu trữ đối với viên chức của nhà trường.

- Tạo bước chuyển biến, đưa công tác văn thư - lưu trữ của trường có nề nếp tốt và thực hiện đúng quy định của về nghiệp vụ.

b) Nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2018.

- Quản lý, cập nhật thông tin hồ sơ công chức cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Lập đầy đủ sổ sách để theo dõi công văn đi - đến.

- Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ khoa học.

2. Công tác tổ chức và cán bộ làm công tác văn thư - lưu trữ:

- Nhà trường có 01 văn thư có trình độ Trung cấp.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ trong nhà trường.

- Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ phụ cấp trách nhiệm, độc hại cho cán bộ văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành.

3. Công tác xây dựng và ban hành văn bản:

a) Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước, UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên, Phòng GD&ĐT Đại Từ và đơn vị nhà trường xây dựng các văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác văn thư - lưu trữ. Cụ thể:

- Ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ cơ quan theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

- Xây dựng, ban hành và soạn thảo văn bản theo quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ.

b) Xây dựng kế hoạch thời gian hoàn thành các văn bản kịp thời yêu cầu nhiệm vụ nhà trường theo từng tuần, tháng.

4. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn:

a) Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện các nội dung quản lý công tác văn thư - lưu trữ. Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác văn thư - lưu trữ theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.

b) Hiệu trưởng hướng dẫn, kiểm tra công tác văn thư - lưu trữ chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra tập trung vào các vấn đề sau:

- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác của các cơ quan Nhà nước quy định về công tác văn thư - lưu trữ.

- Thực hiện các chế độ đầy đủ đối với nhân viên làm công tác văn thư - lưu trữ theo qui định của Nhà nước.

- Từng bước chấn chỉnh, hoàn thiện các nghiệp vụ của công tác văn thư đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh, chỉ đạo;

- Kiểm tra, hướng dẫn việc giải quyết công văn đi, đến.

- Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định của Pháp luật.

- Thực hiện công tác lập hồ sơ hiện hành tài liệu hồ sơ vào lưu trữ của cơ quan.

- Lưu trữ các tài liệu, hồ sơ, sổ sách, văn bản đi, đến.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê cơ sở công tác văn thư - lưu trữ, tài liệu lưu trữ theo quy định hiện hành.

III. HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ- LƯU TRỮ:

1. Công tác văn thư:

a) Soạn thảo văn bản:

- Thực hiện các quy định về thể thức và trình bày văn bản theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thực và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

b) Quản lý văn bản đi - đến: 

Thực hiện việc lập danh mục hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo quy định tại Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính Phủ công tác văn thư:

- Lập các loại hồ sơ sổ sách theo đúng quy định.

- Thực hiện đúng, đầy đủ theo trình tự quản lý văn bản đi - đến, cụ thể:

Văn bản đi:

+ Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày, ghi số, ký hiệu, ngày ban hành của văn bản.

+ Đăng ký văn bản đi.

+ Làm thủ tục chuyển phát văn bản đi.

+ Lưu văn bản đi.

Văn bản đến:

+ Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến.

+ Trình, chuyển giao văn bản đến.

+ Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.

- Cập nhật thông tin, văn bản trên trang Website kịp thời cho lãnh đạo giải quyết công việc hàng ngày.

c) Quản lý con dấu:

- Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan theo đúng quy định tại Nghị định số  31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

2. Công tác lưu trữ:

- Lưu trữ các loại công văn đi, đến kịp thời, sắp xếp khoa học và chính xác.

- Công văn đi được lưu trữ bản gốc tại văn thư và người phụ trách công việc.

- Công văn đến được lưu trữ bản gốc tại phòng Hiệu trưởng, bản phô tô lưu tại văn phòng và gửi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có liên quan đến công việc thực hiện.

- Lập danh mục hồ sơ ngay từ đầu năm, triển khai tới các tổ chuyên môm, bộ phận phụ trách để lập hồ sơ trong quá trình làm việc.

- Cuối năm, tất cả các bộ phận thu thập, sắp xếp, hoàn thiện và nộp hồ sơ vào lưu trữ nhà trường.

3. Hiện đại hoá công tác văn thư, lưu trữ:

- Đẩy ứng dụng CNTT trong công tác văn thư - lưu trữ.

- Thực hiện giao dịch văn bản điện tử với Phòng GD&ĐT và các đơn vị liên quan qua hộp thư điện tử :  c1myhung-to@hanoiedu.vn

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng triển khai nội dung kế hoạch

- Nhân viên làm công tác văn thư - lưu trữ có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế, quy định của cấp trên.

Trên đây là Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của trường TH Mỹ Hưng đề nghị các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các tổ chuyên môn (T/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Tuấn Anh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 296 | lượt tải:93
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây